جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 23599
  تاریخ انتشار : 10 اسفند 1391 12:13
  تعداد بازدید : 3566

  تازه‌های کتابخانه شماره 44

  تازه های کتابخانه شماره 44

  تازه های کتابخانه شماره 44

  رده بندي (کنگره)

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر کتب فارسی

  KMH‎ ۵۶‎ /م‏‎۳‎الف‏‎۳ ۱۳۹۱

  اجراي مفاد اسناد رسمي: به انضمام مجموعه قوانين و آيين نامه هاي.../ تاليف محمود محبي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۰.

  K‎ ۱۷۰۵‎ /م‏‎۶‎ح‏‎۷ ۱۳۹۰

  حقوق کار/ مولفين محمدرضا معين، عباس زراعت.- تهران: انديشه هاي حقوقي، ‎۱۳۹۰.

  KZ‎ ۶۳۱۰‎ /ر‏‎۶‎ح‏‎۷ ۱۳۹۰

  حقوق بين الملل کيفري/ تاليف بهزاد رضوي فرد.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۱۹۲۴‎ /ف‏‎۸‎د‏‎۵ ۱۳۸۹

  دستور موقت (دادرسي فوري) در قانون و رويه قضايي به انضمام شرح پرونده‌هاي قضايي و نظريه‌هاي مشورتي و.../ نويسنده محمدرضا فلاح.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۸۹.

  K‎ ۵۰۰۰‎ /م‏‎۹‎ح‏‎۷ ۱۳۹۰

  حقوق کيفري بين المللي : فرايند، نظريه ها و چشم اندازها/ گردآورنده نسرين مهرا.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۴۸۳۰‎ /ح‏‎۵‎ت‏‎۷ ۱۳۹۰

  تفسير قضايي: قانون امور حسبي به ضميمه آراء وحدت رويه، اصراري، شعب ديوان عالي کشور، آرا دادگاه هاي بدوي، تجديد نظر و دادگاه هاي عالي انتظامي قضات، نظرهاي مشورتي قضات دادگاه هاي حقوقي، اداره حقوقي دادگستري و نشست قضايي، آرا شوراي عالي ثبت و بخشنامه ثبتي ارجاع مواد قانوني، مقالات و پايان نامه هاي مرتبط با هر ماده/ تدوين سيد محمدرضا حسيني؛ زيرنظر يونس قهرماني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۰.

  HV‎ ۹۲۷۶‎ /۵ /ص‏‎۲‎م‏‎۳ ۱۳۹۰

  محروميت از حقوق اجتماعي در نظام کيفري ايران/ نگارش نورمحمد صبري.- تهران: انتشارات مساوات، ‎۱۳۹۰.

  K‎ ۳۲۳۸‎ /د‏‎۵‎ح‏‎۷ ۱۳۹۰

  حقوق بشر در ترازو: بررسي تطبيقي اسناد جهاني حقوق بشر با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محقق تقي دشتي.- تهران: کانون انديشه جوان، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۱۸۴۶‎ /ت‏‎۷‎ش‏‎۹ ۱۳۸۹

  شناخت دفاتر رسمي: (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)/ تاليف محمود تفکريان.- تهران: نگاه بينه، ‎۱۳۸۹.

  KMH‎ ۲۹۳۷‎ /ح‏‎۷‎آ‏‎۵ ۱۳۹۰

  آشنايي با ضوابط، مقررات و ملاک عمل شهرداري ها/ محمود حقيقت طلب.- تهران: الماس دانش، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۲۲۲۰‎ /ب‏‎9‎ب‏‎۲ ۱۳۸۹

  بايسته هاي تفسير قوانين و قرادادها: متدولوژي، اصول و مباني تدوين، تصويب و تفسير/ بهرام بهرامي.- تهران: نگاه بينه، ‎۱۳۸۹.

  KMH‎ ۴۸۳۰‎ /آ‏‎۲۸ ۱۳۹۰

  مجموعه قوانين و مقررات امور حسبي، همراه با قانون امور حسبي، قانون آيين دادرسي مدني، مقررات امور حسبي از قانون مدني(وصيت و ارث)، حمايت از حقوق معلولان، تصديق انحصار وراثت، مقررات راجع به تعيين قيم، احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه و زرتشتيان، رويه قضايي و .../ عاطفه زاهدي.- تهران: جاودانه : جنگل، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۶۸۹‎ /ح‏‎۷‎الف‏‎۳ ۱۳۹۰

  احکام حقوقي معاملات املاک/ محمود حقيقت طلب.- تهران: الماس دانش، ‎۱۳۹۰.

  HV‎ ۷۹۳۶‎ /و‏‎۶‎ج‏‎۹ ۱۳۹۰

  جنسيت و بزهکاري (با نگاهي به قوانين کيفري ايران)/ عليرضا وظيفه؛ با مقدمه‌اي از شهلا معظمي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۳۵۲۰‎ /الف‏‎۵‎ح‏‎۷ ۱۳۹۰

  [ايران . قوانين و احکام]

  حقوق مهندسي (تکمله پيمان)/ ابراهيم اسماعيلي هريسي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۲۷۲۰‎ /م‏‎9‎ح‏‎۷ ۱۳۹۱

  [ايران. قوانين و احکام]

  حقوق اداري/ ابراهيم موسي‌زاده؛ با ديباچه عميد زنجاني.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۱.

  KMH‎ ۱۷۱۰‎ /الف‏‎۷‎آ‏‎۹ ۱۳۹۰

  [ايران . قوانين و احکام]

  آيين دادرسي مدني در آئينه نمودار با الحاقات و اصلاحات جديد/ تدوين قاسم( امير) افسران، ابوذر علوي؛ با مقدمه بهرام بهرامي.- تهران: نگاه بينه، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۱۷۸۰‎ /ر‏‎۳‎ب‏‎۲ ۱۳۸۹

  بار اثبات در امور کيفري/ منصور رحمدل.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ‎۱۳۸۹.

  KMH‎ ۵۰۰‎ /الف‏‎۵‎و‏‎۸ ۱۳۹۰

  وکلاي جوان بدانند ... (‎۲)( حقوق مدني)/ ابراهيم اسماعيلي هريسي.- [ويراست ‎۲].- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۰.

  K‎ ۷۰۴۰‎ /ن‏‎۶‎ب‏‎۲ ۱۳۹۱

  بايسته هاي حقوق بين‌الملل خصوصي/ نويسنده مجتبي نظيف.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۱.

  KMH‎ ۱۷۰۳‎ /۸ /الف‏‎۵‎و‏‎۸ ۱۳۹۰

  وکلاي جوان بدانند ... (‎۶): پاسخهاي تحليلي به پرسشهاي اختبار (آيين دادرسي مدني)/ ابراهيم اسماعيلي هريسي.- تهران: ابراهيم اسماعيلي هريسي، ‎۱۳۹۰.

  JZ‎ ۴۸۵۰‎ /پ‏‎۴ ۱۳۸۷

  پژوهشنامه سازمان هاي بين المللي سال دوم شماره چهارم/ زير نظر امير حسين زماني نيا؛هيات تحريريه اکبر امينيان...و ديگران ؛ ويراستار سعيد احمدي ؛ به سفارش پژوهشکده تحقيقات استراتژيک،گروه مطالعات روابط بين الملل.- تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، ‎۱۳۸۷.

  K‎ ۷۰۴۰‎ /آ‏‎۷‎ب‏‎۲ ۱۳۹۰

  بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي (‎۱): (کليات، تابعيت، اقامتگاه، وضعيت بيگانگان و پناهندگان)/ مولف حسين آل کجباف.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۹۴۰‎ /الف‏‎۸‎ج‏‎۹ ۱۳۸۸

  جنبه هاي حقوقي بانکداري اينترنتي/ مجري طرح مصطفي السان، همکار اصلي محسن علي دادي.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۸۸.

  KBP‎ ۶۳۶‎ /۳ /ح‏‎۷ ۱۳۹۰

  حقوق مدني هبه/ واحد پژوهشي موسسه فرهنگي نگاه بينه.- تهران: نگاه بينه، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۹۳۰‎ /غ‏‎۸‎ق‏‎۹ ۱۳۹۰

  [ايران . قوانين و احکام]

  قواعد حاکم بر حراج در حقوق ايران/ مولف علي غلامي پاچي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۱۷۱۰‎ /الف‏‎۷‎الف‏‎۳ ۱۳۹۰

  اجراي احکام مدني در آئينه نمودار/ قاسم افسران، فاطمه آهنگري.- تهران: نگاه بينه، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۱۷۸۰‎ /ب‏‎۹‎ب‏‎۲ ۱۳۸۹

  بايسته هاي ادله اثبات دعاوي حقوقي و کيفري، علمي، تطبيقي و کاربردي، منطبق با سرفصل ادله اثبات دعوي= Evidence in substantiantion of claimsd‎/ بهرام بهرامي.- تهران: نگاه بينه، ‎۱۳۸۹.

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ب‏‎۹‎الف‏‎۳ ۱۳۹۱

  اجراي احکام کيفري/ بهرام بهرامي.- تهران: نگاه بينه، ‎۱۳۹۱.

  KMH‎ ۱۷۱۰‎ /ب‏‎۹‎الف‏‎۳ ۱۳۸۸

  [ايران . قوانين و احکام]

  اجراي احکام مدني/ بهرام بهرامي.- تهران: نگاه بينه، ‎۱۳۸۸.

  شماره رساله

  عنوان - پديدآور - مشخصات پایان نامه های فارسی

  ۲۸۲

  سرمايه گذاري و نقش سرمايه در توسعه اقتصادي/ فرهاد عبدلي يزدي.- به راهنمايي کمال قارصي.- کارشناسي (دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي، رشته مديريت اقتصادي) ؛ ‎۱۳۵۴.

  ۲۸۳

  حمايت از حق حيات در عمليات انتظامي/ فاطمه محمدي.- به راهنمايي محسن عبداللهي با مشاوره محمد حبيبي مجنده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مفيد، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۸۴

  نقد نظام حقوق بشر بين الملل در پرتو نظريه عدالت/ مجيد نيکوئي.- به راهنمايي محمد راسخ با مشاوره محمدجعفر حبيب زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۲۸۵

  تعامل يا تداخل اختيارات شوراي امنيت و ديوان بين الملل کيفري/ جواد آزادي.- به راهنمايي حسن سواري با مشاوره جواد طهماسبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور مرکزي، دانشکده الهيات، علوم اسلامي و حقوق، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۸۶

  بررسي تطبيقي مسئوليت و دادرسي کيفري اطفال در ايران و آلمان/ وحيد اشتياق.- به راهنمايي محمد آشوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته علوم جزايي و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۷۲.

  ۲۸۷

  حقوق و تکاليف امدادگران در حقوق بشردوستانه بين المللي/ سارا عليزاده.- به راهنمايي سيد قاسم زماني با مشاوره ناصر قربان نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مفيد، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۸۸

  حمايت از بزه ديدگان و شهود در برابر تهديد در فرآيند دادرسي کيفري/ اسدالله ميرزايي.- به راهنمايي محمد فرجيها با مشاوره کيومرث کلانتري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۸۴.

  ۲۸۹

  رژيم صلاحيت مرکز حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين المللي ICSID‎ و آثار آن بر تحول مفهوم حاکميت دولت ها در حقوق بين الملل/ علي اکبر براتي داراني.- به راهنمايي محمد شمسايي با مشاوره محسن محبي؛ سيد قاسم زماني.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۳۰۱

  حق دادخواهي و جبران خسارت قربانيان نقض هاي شديد حقوق بين الملل بشردوستانه/ علي داعي.- به راهنمايي جمشيد ممتاز با مشاوره محمدرضا ضيايي بيگدلي؛ سيد قاسم زماني.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۳۰۰

  تاثير اشتباه بر معاهدات بين المللي/ صديقه عسگريان.- به راهنمايي محمدرضا ضيايي بيگدلي با مشاوره سيد قاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق و علوم سياسي) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۳۰۲

  ژنوسايد و تعهدات دولت ها در پيشگيري و مجازات ها آن/ علي نسيم فر.- به راهنمايي ابراهيم بيگ زاده با مشاوره سيد علي هنجني؛ رضا اسلامي.- حقوق (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۳۰۳

  ابعاد حقوقي جانشيني کشورها در حوزه اقتصادي/ عليرضا باقري ابيانه.- به راهنمايي محمد شمسايي با مشاوره داود هرميداس باوند؛ محمدرضا ضيايي بيگدلي.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۲۹۰

  مصونيت مقامات عاليرتبه دولتي در رويه قضائي ديوان بين االمللي دادگستري/ صغري طالبي.- به راهنمايي سيد محمد قاري سيد فاطمي با مشاوره سيد قاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۹۱

  تعهدات بين المللي ايران در حفاظت از اکو سيستم تالاب درياچه اروميه/ جليل حاضر وظيفه قره باغ.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره سيد قاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۲۹۲

  نظام حقوقي بين المللي تحقيقات علمي دريايي/ سيد ضياءالدين مدني.- به راهنمايي حبيبي، همايون.- دکتري (دانشگاه دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۲۹۳

  تاثير اصل سلطه موثر بر حاکميت ارضي کشورها در حقوق بين الملل/ محمد قربان پور نجف آبادي.- به راهنمايي زماني، سيد قاسم.- دکتري (دانشگاه دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۸۹-‎۹۰.

  ۲۹۴

  نقش رويه قضائي بين المللي در شناسائي قواعد عرفي/ شهرام زرنشان.- به راهنمايي عباسعلي کدخدائي با مشاوره جمشيد ممتاز؛ سيد قاسم زماني.- دکتري (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۲۹۵

  موازين حقوق بين الملل براي تعقيب و محاکمه ي سران اسرائيل در خصوص وقايع غزه/ ابوالفضل مهاجر.- به راهنمايي همايون حبيبي با مشاوره سيد قاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۲۹۶

  تعهدات زيست محيطي شرکت هاي فراملي در حقوق بين الملل محيط زيست/ مهرداد محمدي.- به راهنمايي محمد علي صلح چي با مشاوره محمد شمسايي؛ داور سيد قاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۰.

  ۲۹۷

  تعهد به حفاظت از محيط زيست در حقوق بين الملل در چار چوب اصل مراقبت مقتضي/ شاپور نظر پور.- به راهنمايي محمد شمسايي با مشاوره سيد قاسم زماني؛ همايون حبيبي.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۸۹.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28578988
اکنون :
84